Indeks przydatności do doju automatycznego

W 2015 roku opracowano trzy nowe wskaźniki hodowlane, które pokazują jak córki danego buhaja radzą sobie w oborach, w których do doju wykorzystuje się roboty udojowe. Do ich opracowania posłużyły informacje spływające z farm holenderskich, które korzystają z automatów udojowych. W Holandii jedno na pięć gospodarstw korzysta z tego rozwiązania i dzięki temu uzyskano ogromną ilość informacji. Wskaźniki dają możliwość prowadzenia skutecznej pracy hodowlanej, mającej na celu lepsze przystosowanie krów do robotyzacji doju, a w konsekwencji lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie automatów udojowych.

Indeks przydatności do doju robotem bazuje na takich cechach jak szybkość doju, zdrowotność wymienia, rozmieszczenie strzyków, długość strzyków i budowa nóg. Cechy te mają duży wpływ na doskonalenie krów w pożądanym kierunku, lecz nowe wskaźniki jeszcze dokładniej szacują przydatność krowy do automatycznego doju.

Milkrobot efficiency oznacza ilość mleka w kilogramach na minutę, udojoną przez cały czas pracy robota. Średni wynik dla holenderskiej populacji krów mlecznych dla tej cechy to 1,6 kg mleka na minutę, z rozpiętością 1,1 – 2,1 kg. Wartość Milkrobot efficiency ma wysoką korelację w stosunku do wartości hodowlanej dla szybkości dojenia. Różnica między tymi wskaźnikami jest taka, że szybkość dojenia przedstawia jedynie czas potrzebny na faktyczny udój, natomiast wartość Milkrobot efficiency obejmuje całkowity czas pracy robota od momentu wejścia krowy do opuszczenia przez nią stanowiska udojowego. Poza samym dojem różnice pomiędzy poszczególnymi krowami występują m.in. w czasie potrzebnym na umycie wymion oraz podłączenie i zdjęcie kubków udojowych. Milkrobot efficiency jest bardzo praktyczny. Wartość hodowlana Milkrobot efficiency na poziomie 104 oznacza, że córki tego buhaja produkują przeciętnie o 0,09 kg mleka na minutę więcej, niż córki buhaja z przeciętną wartością hodowlaną równą 100. Odnosząc to do jednego robota, który pracuje 20 godzin dziennie, daje to dodatkowe 108 kg mleka na dzień, a rocznie prawie 40.000 kg mleka. Przy średnim udoju 30 kg mleka dziennie od jednej krowy jeden robot może obsłużyć dodatkowo 4 krowy!

Milkrobot interval opisuje przerwę pomiędzy kolejnymi dojami, czyli częstotliwość, z jaką krowa „odwiedza” robota. Krowy osiągają przeciętny wynik 507 minut, tj. około 8,5 godziny, ale różnice pomiędzy nimi są znaczne i przerwa ta waha się od 350 do 650 minut. Na częstotliwość dojów wpływa oczywiście faza laktacji, co uwzględniono w wyliczeniach wskaźnika. Córki buhaja o wartości hodowlanej 104 pod względem odstępów pomiędzy udojami charakteryzują się przerwą w dojeniu o 16 minut krótszą od przeciętnej, co pozwala na lepsze wykorzystanie robota.

Nie ma prawie żadnej współzależności pomiędzy wartością hodowlaną Milkrobot efficiency, a przerwą w dojeniu. Oznacza to, że córki buhajów z wysokim wynikiem Milkrobot efficiency nie mają automatycznie krótkich przerw w dojeniu.

Milkrobot habituation to wartość hodowlana dotycząca przystosowania się pierwiastek do robotyzacji doju. Wysokość tego wskaźnika określa szybkość, z jaką pierwiastka przyzwyczaja się do robota. Jedne pierwiastki potrzebują więcej czasu, a inne mniej, na akceptację tego systemu doju. Korzystne jest oczywiście skrócenie okresu adaptacyjnego, dlatego także w tym przypadku wycena pozytywna to wartość wskaźnika powyżej średniej 100.

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl